SERIA GÓRNICZYCH AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW MPHE/D4/G produkcji D4pro sp. z o.o. sp. k. jest najnowocześniejszą serią automatycznych urządzeń służących do regulacji ciśnienia i przepływu, kontroli przepływającego medium w rurociągach oraz poziomu cieczy w zbiornikach. Urządzenia te w pełni zapobiegają uderzeniom hydraulicznym oraz chronią sieci technologiczne przed nadmiernym wzrostem ciśnienia medium w rurociągu.

Automatyczny zawór redukujący ciśnienie M/D4/G/100

Zawór M/D4/G/100 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie,  od zmian ciśnienia i przepływu przed zaworem. Ciśnienie za zaworem jest kontrolowane nawet przy zerowym przepływie. Zawór znajduje  przede wszystkim w systemach przesyłu wody do redukcji i stabilizacji ciśnień, podziale na strefy o różnych ciśnieniach, jako ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmiernym ciśnieniem.

Automatyczny zawór redukujący i podtrzymujący ciśnienie – zawór pierwszeństwa M/D4/G/120

Zawór M/D4/G/120 samoczynnie redukuje wyższe ciśnienie występujące przed zaworem do zadanego niższego ciśnienia za zaworem, utrzymywanego na stałym poziomie, niezależnie od zmian ciśnienia
i przepływu przed zaworem. Jeżeli ciśnienie przed zaworem spadnie poniżej nastawy kontrolę nad zaworem przejmuje pilot podtrzymania ciśnienie. Pilot zaczyna zamykać otwór, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia przed zaworem na żądanym minimalnym poziomie.

Automatyczny zawór podtrzymujący ciśnienie/upustowy – zawór bezpieczeństwa M/D4/G/200

Zawór otwiera się, kiedy wzrastające ciśnienie po stronie wlotowej zaworu osiągnie graniczną wartość, określoną nastawą pilota. Kiedy ciśnienie po stronie wlotowej zaworu spadnie poniżej wartości nastawy pilota, zawór zamyka się. Ten sposób działania zaworu M/D4/G/200 wykorzystuje się w 2 odmiennych zastosowaniach, tj. funkcja upustu oraz funkcja podtrzymania ciśnienia przed zaworem.

 Automatyczny zawór upustowy nadmiernego ciśnienia uprzedzający uderzenie hydrauliczne M/D4/G/219

 Zawór został zaprojektowany w celu ochrony przed skutkami wzrostów ciśnień ponad wartość ustaloną jako graniczna dla danego fragmentu sieci czy instalacji. Szczególnie przydatny jako zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi.  W czasie normalnej pracy instalacji, kiedy nie występują uderzenia hydrauliczne, zawór pozostaje zamknięty do momentu, gdy ciśnienie nie przekroczy ustalonej maksymalnej wartości. Gdy to nastąpi, zawór pilotowy wysokiego ciśnienia uruchamia otwarcie zaworu głównego, powodując upust do atmosfery lub innej strefy o niższym ciśnieniu. Funkcja zabezpieczenia przed uderzeniem hydraulicznym polega na reakcji zaworu pilotowego niskiego ciśnienia w momencie nagłego pojawienia niskiego ciśnienia poprzedzającego uderzenie hydrauliczne (np. wskutek gwałtownego zatrzymania pomp). Wówczas zawór pilotowy niskiego ciśnienia uruchamia otwarcie zawóru głównego, umożliwiając rozładowanie uderzenia hydraulicznego do strefy niższego ciśnienia (np. do atmosfery)
i chroniąc tym samym fragment instalacji przed niszczącymi skutkami uderzenia.

Zawór sterowania natężeniem przepływu M/D4/G/400

Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za zaworem. Pilot sterujący położenie grzyba zaworu działa stosownie do zmian ciśnienia różnicowego na odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu (po stronie wylotowej). Istnieje możliwość przyłączenia manometru różnicowego do pomiaru różnicy ciśnień na kryzie lub przetwornika ciśnienia(manometr różnicowy oraz przetwornik ciśnienia nie wchodzi w zakres dostawy).   

 Automatyczny zawór regulacji przepływu i redukcji ciśnienia M/D4/G/410

 Zawór ogranicza maksymalny przepływ do ustalonej wartości, niezależnie od wahań ciśnienia przed i za zaworem. Regulowalny pilot sterujący położeniem grzyba zaworu działa stosownie do zmian ciśnienia różnicowego na odpowiednio dobranej kryzie umieszczonej za korpusem zaworu (po stronie wylotowej). Zawór M/D4/G/410 wyposażony jest w dwa przyłącza manometrów, które umożliwiają podłączenie manometru różnicowego lub przetwornika ciśnienia (nie objętego dostawą) do pomiaru ciśnienia nawet
w przy braku przepływu w instalacji.

Oprócz funkcji ograniczającej przepływ, zawór redukuje w sposób automatyczny ciśnienia za zaworem, które jest podtrzymane na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia przed zaworem. Funkcja ta jest głównie wykorzystywana do redukcji podwyższonego ciśnienia w sieciach dystrybucyjnych.

Automatyczny zawór  pływakowy utrzymujący stały poziom w zbiorniku M/D4/G/500

Głównym zadaniem zaworu M/D4/G/500 jest utrzymywanie stałego poziomu wody lub innego medium  w zbiorniku. Funkcję tą uzyskuje się dzięki zastosowaniu hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze zaworu (zmienna kryza) oraz pływaka zamontowanego powyżej lustra wody lub innego medium . Kiedy poziom wody lub innego medium  w zbiorniku zaczyna spadać, pływak zaczyna się opuszczać, otwierając zawór pilotowy pływaka.  Otwierający się zawór pilotowy pływaka powoduje jednoczesne otwarcie zaworu głównego do momentu, w którym ustala się równowaga pomiędzy wejściowym, a wyjściowym natężeniem przepływu. Gdy poziom wody lub innego medium  w zbiorniku podnosi się, pływak unosi się wraz z poziomem wody lub innego medium , ograniczając przepływ przez obwód pilota oraz zwiększając ciśnienie w głównej komorze zaworu. Zawór zaczyna się zamykać do momentu, osiągnięcia równowagi pomiędzy wejściowym, a wyjściowym natężeniem przepływu. Zawór powinien być zamontowany przy dnie zbiornika. Połączenia między zaworem a pilotem pływaka powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, miedzi lub tworzywa. Połączenia te nie są dostarczane wraz z zaworem.

Automatyczny zawór stałego poziomu w zbiorniku i podtrzymania ciśnienia M/D4/G/520

Zawór zaprojektowany jest w celu utrzymania stałego poziomu w zbiorniku. Funkcja ta jest uzyskiwana poprzez zastosowanie hydraulicznego synchronizatora w głównej komorze zaworu oraz pływaka zamontowanego powyżej lustra wody lub innego medium . Oba elementy wykonane są ze stali nierdzewnej. Regulacja pływaka odbywa się poprzez działanie na śrubę pozycjonera pływaka w zakresie do 10 cm.

Automatyczny zawór pływakowy „otwórz — zamknij” kontroli poziomu  w zbiorniku M/D4/G/600

Zawór zaprojektowany w celu kontroli poziomu wody lub innego medium  w zbiorniku. Kiedy poziom wody spada do poziomu minimalnego ustawionego na 3-drogowym zaworze pilotowym, następuje pełne otwarcie zaworu głównego zasilającego zbiornik. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody, zawór pilotowy powoduje zamknięcie zaworu głównego. Prędkość zamykania podlega regulacji. Zespół pływaka i zaworu pilotowego wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego konstrukcja zapobiega zawieszaniu pływaka podczas zmiany kierunku ruchu. Zawór znajduje zastosowanie w dużych zbiornikach zasilanych pompowo, zbiornikach uzupełniających i przeciwpożarowych.

Automatyczny zawór pływakowy kontroli poziomu  w zbiorniku i podtrzymania ciśnienia M/D4/G/620

Zawór zaprojektowany jest w celu kontroli poziomu wody lub innego medium  w zbiorniku.  Kiedy poziom wody lub innego medium  spada do poziomu minimalnego ustawionego na 3-drogowym zaworze pilotowym, następuje pełne otwarcie zaworu głównego zasilającego zbiornik. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody lub innego medium , zawór pilotowy powoduje zamknięcie zaworu głównego. Prędkość zamykania podlega regulacji. Zespół pływaka i zaworu pilotowego wykonany jest ze stali nierdzewnej, jego konstrukcja zapobiega zawieszaniu pływaka podczas zmiany kierunku ruchu. Zawór znajduje zastosowanie w dużych zbiornikach zasilanych pompowo, zbiornikach uzupełniających, przeciwpożarowych.

Zawór odcinający sterowany elektromagnetycznie M/D4/G/701

Zawór odcinający (on-off) sterowany elektromagnetycznie pracujący w dwóch skrajnych położeniach (pełne zamknięcie oraz pełne otwarcie). Kiedy system sterowania elektromagnetycznego jest ustawiony w pozycję otwarcia, grzyb głównego zaworu unosi się w położenie pełnego otwarcia. Kiedy sterowanie elektromagnetyczne przyjmuje pozycję zamknięcia, grzyb opada, całkowicie zamykając główny zawór. Zawór dostępny jest w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Szybkość działania jest ustawiana poprzez zawory iglicowe zainstalowane ponad górną komorą. Zawory elektromagnetyczne działają zgodnie z otrzymywanymi sygnałami z zewnętrznych urządzeń (jak np. timery, przekaźniki). Zawory elektromagnetyczne mogą wystepować w pozycji mono lub bistabilnej, opcjonalnie w wersji
o stopniu ochrony IP68.

Podstawowe zastosowanie: jako zdalnie sterowana armatura odcinająca na sieciach wodociągowych, instalacjach napełniania zbiorników itp.

Automatyczny zawór odcinający sterowany pilotem piezometrycznym  M/D4/G/800

Zadanie zaworu jest utrzymanie pożądanego poziomu wody w zbiorniku. Elementem sterującym jest właściwie dobrany pilot piezometryczny, umieszczony (wraz z zaworem głównym) na wysokości zbliżonej do dna zbiornika. Pilot połączony jest z właściwym punktem pomiarowym w rurociągu za pomocą rurki impulsowej.  Gdy zwierciadło wody w zbiorniku osiąga żądany poziom, zawór zamyka się, w momencie kiedy ciśnienie hydrostatyczne pochodzące od słupa wody spadnie poniżej wartości histerezy właściwej dla typu zastosowanego pilota piezometrycznego, zawór otwiera się,  dopełnienie zbiornika.

Zastosowanie pilota piezometrycznego stanowi alternatywę dla sterowania,  w sytuacji, gdy zastosowanie pilota pływakowego jest niemożliwe ze względu na warunki zabudowy. Zawór stanowi bardzo dobre rozwiązanie dla zbiorników, których zasilanie następuje z przerwami, np. wynikającymi z konieczności postoju pomp.

Automatyczny zawór odcinający w razie nadmiernego przepływu – awaryjny M/D4/G/900

Zadaniem zaworu jest zamknięcie rurociągu w przypadku gwałtownego wzrostu przepływu spowodowanego awarią (pęknięcie rurociągu). Zawór jest sterowany przy pomocy 3 – drożnego pilota, powodującego zamknięcie zaworu na podstawie sygnału o ciśnieniu różnicowym mierzonym na właściwie dobranej kryzie umieszczonej po stronie wylotowej zaworu. Przy przekroczeniu maksymalnego  dopuszczalnego przepływu ustalonego nastawą pilota, następuje zamknięcie zaworu (szybkość zamykania jest regulowana). Ponowne otwarcie zaworu jest możliwe poprzez ręczne zresetowanie pilota (aby zapobiec przypadkowemu ponownemu otwarciu).

Oprócz standardowych manometrów po stronie wlotowej i wylotowej zawór może być  w manometr różnicowy do pomiaru ciśnienia różnicowego na kryzie lub przetwornik ciśnienia.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA GÓRNICZYCH AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW SERII MPHE/D4/G

Zawory pilotowe D4/CV100/H/G

Zawory pilotowe serii CV100 to 2-drożne zawory membranowe redukcji ciśnienia, typu sprężynowego. Kiedy ciśnienie wejściowe utrzymuje się poniżej wartości granicznej ustalonej poprzez ustawienie śruby regulacyjnej w zadanej pozycji, zawór pozostaje w pozycji otwartej, dzięki równowadze między siłą nacisku sprężyny i parciem działającym od spodu membrany. Wzrost ciśnienia za zaworem powoduje zwiększenie nacisku od spodu membrany i wymusza ruch grzyba w stronę gniazda aż do zamknięcia zaworu lub ustalenia równowagi, przy której nastąpi stabilizacja ciśnienia wyjściowego i zrównoważenie siły sprężyny regulacyjnej. Regulacja nastawy ciśnienia wyjściowego następuje poprzez obracanie śrubą regulacyjną. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara daje zwiększenie wartości ciśnienia wyjściowego, obracanie w kierunku przeciwnym – zmniejszenie wartości nastawy.

Zawory pilotowe upustu D4/CM/200/2001/F/G

Zawory pilotowe serii CM200/201 to 3-drożne zawory membranowe typu sprężynowego. Kiedy ciśnienie wejściowe nie przekracza wartości ustalonej poprzez ustawienie śruby regulacyjnej w odpowiedniej pozycji, zawór pozostaje w pozycji zamkniętej dzięki równowadze między siłą nacisku sprężyny i parciem działającym od spodu membrany. Kiedy ciśnienie wejściowe przekracza wartość ustaloną położeniem śruby, wówczas zwiększone parcie od spodu membrany pokonując siłę nacisku sprężyny powoduje automatyczne otwarcie zaworu. Dzięki dużej powierzchni membrany w stosunku do powierzchni siedziska zapewnione jest niezawodne działanie. Zawory pilotowe serii CM200/201 najczęściej stosuje się jako pilot funkcji podtrzymania ciśnienia wejściowego oraz upustu. Regulacja nastawy ciśnienia otwarcia nastepuje poprzez obracanie śrubą regulacyjną. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara daje zwiększenie wartości ciśnienia otwarcia, obracanie w kierunku przeciwnym mniejszenie wartości nastawy.

Komplet uszczelnień KU/M/D4/G